Leveringsvoorwaarden

 Leveringsvoorwaarden Happas Catering

Facturering en betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

2. Happas Catering heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte bij opdrachten boven € 300,-- een voorschot van 50% aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschotfactuur dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht op het vermelde rekeningnummer te staan.

3. Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 14 kalenderdagen voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn ontvangen door Happas Catering.

4. Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Happas Catering het recht haar uit te voeren verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Happas Catering.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Happas Catering kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Happas catering verschuldigde.

9. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van Happas Catering op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Annulering

1. Wanneer er een aan Happas Catering gegeven opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen wegens opgelopen schade, berekend volgens onderstaand schema:

- Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is opdrachtgever niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

- Bij annulering tussen de 1 en 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 15% van de aanneemsom.

- Bij annulering tussen de 1 maand en 14 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 25% van de aanneemsom.

- Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 50% van de aanneemsom.

- Bij annulering minder dan 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 100% van de aanneemsom.

2. Annulering kan door de opdrachtgever telefonische worden gedaan maar moet altijd schriftelijk of per email worden bevestigd.

3. In alle gevallen is opdrachtgever aan Happas Catering verschuldigd al hetgeen Happas Catering met betrekking tot de betreffende overeenkomst aan derden verschuldigd is (waaronder onder meer begrepen ter zake van de opdracht reeds gedane inkopen en overige met derden in het kader van de overeenkomst aangegane rechtshandelingen).